Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheren van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling. Het bestuur vergadert jaarlijks minimaal 6 keer en beslist dan onder andere over  toeslagverlening en zaken als het beleggings- en premiebeleid.
Bij de besluitvorming richt het bestuur zich naar de belangen van deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en werkgever, zodat die zich op een evenwichtige manier vertegenwoordigd kunnen voelen.

Wie zitten er in het bestuur ?

Namens de werkgever:
Johan Eeken (voorzitter)
Ralph van Leuveren

Namens de werknemers:
Ineke Verweij
Frits Huisman

Namens de gepensioneerden:
Hans de Wit
vacature

Vanuit het bestuur zijn er diverse commissies samengesteld:

Beleggingsadviescommissie:

Pascal Laven (voorzitter), Johan Eeken, Aldo Zwijgers.

Doel van de beleggingsadviescommissie (BAC) is het voorbereiden van door het bestuur te nemen beslissingen omtrent te selecteren aandelen en obligaties. Daarnaast het analyseren en bewaken van de performance van de vermogensbeheerder en of deze zich houdt aan hetgeen in het beleggingsmandaat is afgesproken.
De huidige vermogensbeheerders zijn: NN Investment Partners, BlackRock en Morgan Stanley.

Strategisch Beleggingsbeleid (2019 – 2021)

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Communicatiecommissie:

Ton van de Graaf, Aldo Zwijgers.

De communicatiecommissie houdt zich bezig met optimaliseren van de communicatie naar (gewezen) deelnemers en gepensioneerden over de pensioenregeling, bijvoorbeeld door het opstellen van nieuwsbrieven. Er wordt gebruik gemaakt van een lezerspanel om nieuwsbrieven te toetsen op begrijpelijkheid en duidelijkheid.

Strategisch Communicatie meerjarenplan 2020 – 2022

Communicatieplan Brocacef Pensioenfonds 2020

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:

– het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder indien van toepassing de bevindingen van het intern toezicht.

– het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende leden:

Rob Schut (voorzitter) namens de werkgever
Willy Krol namens de deelnemers
Harry Kappert namens de gepensioneerden

Reglement Verantwoordingsorgaan

Intern Toezicht

Het Intern Toezicht is ingevuld door middel van een Visitatiecommissie.