Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheren van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling.
Bij de besluitvorming richt het bestuur zich naar de belangen van deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en werkgever, zodat die zich op een evenwichtige manier vertegenwoordigd kunnen voelen.

Wie zitten er in het bestuur ?

Namens de werkgever:
Bart Tolhuisen (voorzitter)
Ralph van Leuveren

Namens de werknemers:
Ineke Verweij
Ernst Blankestijn

 

 

Vanuit het bestuur zijn er diverse commissies samengesteld:

Beleggingsadviescommissie:

Pascal Laven (voorzitter), Ineke Verweij, Aldo Zwijgers.

Doel van de beleggingsadviescommissie (BAC) is het voorbereiden van door het bestuur te nemen beslissingen omtrent te selecteren aandelen en obligaties. Daarnaast het analyseren en bewaken van de performance van de vermogensbeheerder en of deze zich houdt aan hetgeen in het beleggingsmandaat is afgesproken.
De huidige vermogensbeheerders zijn: NN Investment Partners en Northern Trust.

Strategisch Beleggingsbeleid 2019 – 2021

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Stichting Brocacef Pensioenfonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Ondanks dat het Pensioenfonds wel een “MVB-beleid” heeft vastgesteld, acht het Pensioenfonds het echter niet opportuun om hierover te rapporteren. Deze keuze is gemaakt omdat enerzijds nog veel onduidelijkheid bestaat over de rapportageverplichtingen en anderzijds het Pensioenfonds zelf niet over het instrumentarium beschikt om deze rapportage volledig zelfstandig uit te kunnen voeren.

Stichting Brocacef Pensioenfonds heeft geen medewerkers in dienst, er is dus ook geen sprake is van integratie van ESG-risico’s in het beloningsbeleid van medewerkers van het pensioenfonds.

Communicatiecommissie:

Ernst Blankestijn, Ton van de Graaf, Aldo Zwijgers.

De communicatiecommissie houdt zich bezig met optimaliseren van de communicatie naar (gewezen) deelnemers en gepensioneerden over de pensioenregeling, bijvoorbeeld door het opstellen van nieuwsbrieven. Er wordt gebruik gemaakt van een lezerspanel om nieuwsbrieven te toetsen op begrijpelijkheid en duidelijkheid.

Strategisch Communicatie meerjarenplan 2021-2026

Communicatieplan Brocacef Pensioenfonds 2021

IORP II – Sleutelfunctiehouders:

IORP II schrijft voor dat pensioenfondsen moeten beschikken over drie sleutelfuncties: een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en een actuariële functie. Zij die de sleutelfuncties vervullen moeten dat onafhankelijk kunnen doen. De wet borgt dat onder andere door het bieden van bijzondere rechtsbescherming aan de houders van een sleutelfunctie, dit mede vanwege de rapportage- en meldplichten die de houder van een sleutelfunctie heeft. Binnen het pensioenfonds zijn deze functies als volgt ingevuld:

  • Sleutelfunctiehouder Risicobeheer: Ralph van Leuveren
  • Sleutelfunctiehouder (interne) audit: Frits Huisman
  • Sleutelfunctiehouder actuarieel: extern belegd bij Triple A

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:

  • Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder indien van toepassing de bevindingen van het intern toezicht.
  • Het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende leden:

Rob Schut (voorzitter) namens de werkgever
Willy Krol namens de deelnemers
Harry Kappert namens de gepensioneerden

Reglement Verantwoordingsorgaan

Intern Toezicht

Het Intern Toezicht is ingevuld door middel van een Visitatiecommissie.