Toezicht

Er zijn nogal wat partijen die toezicht houden op de gang van zaken bij Brocacef Pensioenfonds. Het Verantwoordingsorgaan, met vertegenwoordigers namens werkgever, werknemers en gepensioneerden. Extern is er het toezicht door accountant en actuaris en een visitatiecommissie. Ook vanuit de overheid wordt er door DNB en AFM scherp naar pensioenfondsen gekeken.

Reglement Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld:

Rob Schut (voorzitter) namens de werkgever

Ron Woning namens de deelnemers

Harry Kappert namens de gepensioneerden

 

Reglement Visitatiecommissie