Wijziging burgerlijke staat

In onze pensioenregeling bouw je niet alleen pensioen op voor jezelf, maar ook voor je partner. Als je gaat trouwen of scheiden heeft dit gevolgen voor je pensioen. Ongehuwd samenwonenden moeten hun partner bij het pensioenfonds aanmelden om hem of haar in aanmerking te laten komen voor partnerpensioen.
Meld je partner nu aan!

Aanmeldingsformulier partnerpensioen

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgen we dit door van de gemeente waar je bent ingeschreven.

Je gaat scheiden. Wat zijn de gevolgen voor je pensioen ?

Als je gaat scheiden, heeft je gewezen partner recht op het op de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen). De datum van inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand is hiervoor bepalend. Na de scheiding vindt er weer opbouw plaats van partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Hiernaast heeft je gewezen partner recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (verevend ouderdomspensioen).

Je gewezen partner kan er voor kiezen om het bijzonder partnerpensioen en verevend ouderdomspensioen om te zetten in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen (conversie).

Moet je een scheiding melden?

Zodra de scheiding is ingeschreven krijgen wij dit door van de gemeente waar je bent ingeschreven.

Kun je afzien van het bijzonder partnerpensioen?

Dat is mogelijk als dit uit de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of uit een schriftelijke afstandsverklaring blijkt. De term “bijzonder partnerpensioen” moet in deze documenten dan wel expliciet worden genoemd! Zo niet, dan is het pensioenfonds wettelijk verplicht het bijzonder partnerpensioen toch aan de gewezen partner toe te kennen.

Als je vóór je gewezen partner komt te overlijden, gaan wij het bijzonder partnerpensioen aan je gewezen partner uitkeren. Komt je gewezen partner vóór jou te overlijden, dan wordt het bijzonder partnerpensioen omgezet naar een partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner.

Gevolgen voor het partnerpensioen van een nieuwe partner

Vanaf de datum van scheiding wordt een partnerpensioen opgebouwd ten behoeve van een eventuele nieuwe partner. De nieuwe partner krijgt slechts partnerpensioen voor zover dit wordt opgebouwd na de scheiding. Het komt er op neer dat je totale partnerpensioen wordt verlaagd met het bijzonder partnerpensioen en hetgeen overblijft uitgekeerd wordt aan je nieuwe partner.

Verzoek tot verevening ouderdomspensioen

Naast het bijzonder partnerpensioen kan je gewezen partner ook aanspraak maken op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens de huwelijkse periode hebt opgebouwd. Dit heet verevening en is wettelijk vastgelegd. Verevening heeft tot gevolg dat vanaf je pensioendatum een gedeelte van je ouderdomspensioen rechtstreeks wordt uitbetaald aan je gewezen partner.

Het pensioenfonds is wettelijk verplicht hieraan mee te werken indien het binnen twee jaar na de scheidingsdatum een schriftelijk verzoek tot verevening van één van beide partners ontvangt.

Dat doe je met behulp van het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Je kunt in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant laten vastleggen dat je de toepassing van de ‘Wet Verevening van Pensioenrechten bij Scheiding’ uitsluit. Ook als je wilt afwijken van de standaardverdeling moet je dat hierin vastleggen.

Blijft het verzoek tot verevening achterwege, dan betaalt het pensioenfonds het ouderdomspensioen niet rechtstreeks aan de gewezen partner uit maar aan jou. De gewezen partner heeft dan nog steeds een aanspraak op dat gedeelte van je pensioen, maar je zult dat zelf aan hem of haar moeten betalen.

 

Jullie ontvangen beiden een bevestigingsbrief van de verevening. Uit de brief aan je gewezen partner wordt duidelijk welk deel van je ouderdomspensioen aan hem of haar wordt uitgekeerd op jouw pensioendatum.

Gevolgen verevend ouderdomspensioen

Verevening heeft tot gevolg dat vanaf jouw pensioendatum een gedeelte van je ouderdomspensioen rechtstreeks wordt uitbetaald aan je gewezen partner.
Het volledige ouderdomspensioen, dus ook het verevende deel, is op jouw leven verzekerd en dus van jouw leven afhankelijk. Kom je te overlijden dan vervalt het volledige ouderdomspensioen, óók het verevende deel voor je gewezen partner. Vanaf je overlijden krijgt je gewezen partner het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd.
Overlijdt je gewezen partner terwijl jij in leven bent, dan komt het verevende ouderdomspensioen weer aan jou toe.

Conversie

De wet biedt ook de mogelijkheid tot conversie. De waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen op het leven van je gewezen partner. Dit houdt in dat dit ouderdomspensioen rechtstreeks aan je gewezen partner wordt uitgekeerd vanaf zijn/haar pensioendatum. Het maakt daarvoor niet uit of je in leven bent of dat je eerder of later met pensioen gaat. De vermindering van je aanspraak op ouderdomspensioen is definitief. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen vervallen vanwege de conversie.

Conversie kan alleen plaatsvinden als de gewezen partners dit zijn overeengekomen in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Voor- en nadelen van conversie:

Voordeel:
Op pensioengebied hebben jij en je gewezen partner niets meer met elkaar te maken.

Nadelen:
Als je kiest voor verevening krijg je na het overlijden van je gewezen partner weer de beschikking over je volledige ouderdomspensioen. Bij conversie ben je het verevende ouderdomspensioen definitief kwijt.
Als je gewezen partner afhankelijk is van alimentatie, ontvangt deze na jouw overlijden niet alleen geen alimentatie meer, maar ook geen bijzonder partnerpensioen. Immers, je gewezen partner ontvangt pas vanaf zijn/haar pensioendatum het op zijn/haar naam staande ouderdomspensioen.